Repertoire

Het koor zingt zowel het nieuwe repertoire van het Slavisch Koor als de vetgedrukte nummers uit het oudere repertoire van het Byzantijns Koor.

nr. Titel Toelichting Componist / arrangeur
201 Deli odeli odela Vrolijk volkslied A. Ierlova
202 Tswite teren Oekraïens volkslied arr. Avdieskogo
203 Otche Nash Oekraïens Onze Vader arr. Jonafan
204 Woskresenie Twoje Oud Slavisch opstandingslied K. Stankowic
205 Molitwoe prolijoe Kerkslavisch gebed V. Dovganje
206 Dostonjo estj Kerkslavisch Maria-lied (onbekend)
207 Put Vejini Lets volkslied (onbekend)
208 Suliko Melancholisch Georgisch volkslied (onbekend)
209 Stoitj Gora Wisokaja Oekraïens volkslied (onbekend)
nr. Titel Toelichting Componist / arrangeur
1 Wo dnie brani Op het ziekbed P. Tsjesnokov
2 Swjáti Bózje   P.I. Tsjaikovski
3 Tebjè pojèm Tot U bidden wij P.I. Tsjaikovski
4 Bogoróditse djévo, rádoejsa   S. Rachmaninov
5 Dostòjno jestj   P.I. Tsjaikovski
6 Tebjè pojèm Tot U bidden wij S. Rachmaninov
7 Doesjè mojà, doesjè mojà Mijn ziel, mijn ziel anoniem
8 Wjelíkaja Jektjéenieja en Antifoon   anoniem
9 Blagoslowi, doesjè moja Gòspoda   S. Rachmaninov
10 Mnogaja ljeta   D. Bortnjanski
11 (a) Weetsjèrniej zwon Russisch volkslied anoniem
12 Pàjdoelja Russisch rondedanslied arr. E. Tabachnik-Li
13 (b) Mnogaja ljeta   Wasiljev
14 Nienje otpoesjájesji   A. Archangelski
15 Angel vopiejásje   M. Moessorgski
16 To nje wjeeter wjetkoe klòniet Russisch volkslied anoniem
17 (a+b) Vivat   anoniem
18 Njèapolitanskaja pjesjenka   P.I. Tsjaikovski
19 Sa wjoenom ja gazoe Russisch rondedanslied anoniem
20 Miesjats na njèbi Oekraïens  volkslied anoniem
21 Rjèvè ta stognè Dnipr Oekraïens volkslied anoniem
22 Vydoe lj ja na rétsjenkoe Russisch volkslied anoniem
23 Stepj da stepj kroegom Russisch volkslied anoniem
24 Da iesprávietsa moliétva mojá   P. Tsjesnokov
25 Angel vopiejásje   P. Tsjesnokov
26 Weej, weej, wjeeterok Lets volkslied anoniem
27 Nòvie god bjezjiet Oekraïens kerstlied anoniem
28 Woskresjènieje tvojè Chriestje spaasje? Tropar anoniem
29 Sláwa v Wiesjnieg Bogoe   P.I. Tsjaikovski
30 Otsje nasj Onze Vader N. Rimski-Korsakov
31 Cherubijnenlied (Cheroewiémskaja pjesnj) D. Sarti
32 Mílostj mira   P.I. Tsjaikovski
33 Blagoslowí, doesjè moja, Gòspoda   S. Rachmaninov
34 Pomiesjlájoe djenj straasjnie   A. Archangelski
35 Blazjèn moezj Loflied (tekst van Psalm 1) P. Tsjesnokov
36 Swjetiet swétel mjesjats Russisch volkslied anoniem
37 Wa loezjag (In de weiden) Russisch volkslied (vrouwenkoor) anoniem
38 Eta notsj Swjatája (Die Heilige nacht) Russisch kerstlied anoniem
39 Salawjòm zaljòtniem Russisch volkslied anoniem
40 Weelietsjànieje Kerstlied anoniem
41 Njèbo i zemljà Oekraïens kerstlied anoniem
42 Djéwa dnjèsj   D. Bortnjanski
43 Dnjèsj vsjaka twarj   S.A. Degtjarjov
44 S namie Bog   F. Stepanov
45 Chwalietje iemja Gaspòdnje loflied L. Andrejev
46 Chriestos woskrjèsje Feestelijk (Paas-)lied P. Grebensjikov
47 Prieiedietje pokloníemsja   anoniem
48 Otsje nasj Onze Vader F. Dubenski
49 Wichazjoe adien ja na darògoe   arr. A. Swesjnikov
50 Kalakòltsjiek Russisch volkslied arr. E.Savtsjoek
51 Groesjietsa Russisch volkslied anoniem
52 Wéroejoe Ik geloof (Credo) A. Archangelski
53 Plòtiejoe oesnoev   Aartsbisschop Ionafan
54 (…)    
55 Oj, doeb, doeba Oekraïens volkslied arr. N. Rakov
56 Krestoe twojemoe   P. Goncharov
57 Kerst irmos liederencyclus in kerstsfeer A. Wedel
58 Wo Tsaarstwiejie Twojèm   A. Froense
59 Blagoslowjèn Grjadie   S. Rachmaninov
60 Mnogaja ljeta   S. Prokovjev
61 Soeliko Georgisch volkslied arr. E. Tabachnik-Li
62 Sláwa Otsoe i Jedinoròdni   S. Rachmaninov
63 Dwjènatsatj razbojnikov De 12 Rovers arr. E. Tabachnik-Li
64 Chwalietje iemja Gaspòdnje loflied D. Smirnov
65 Trieswjatòje   A.F. Sjiesjkien
66 Allieloeja pò apostòle (Moskovskoje) anoniem
67 Plòtiejoe oesnoev   Stoepnitski
68 Cheroewiémskaja pjesnj (Cherubijnenlied) D. Bortnjanski
69 Nienje Otpoesjájesjie   M. Strokin
70 Tjèlo Christòwo   V. Zintsjenko
71 (…)    
72 Wjelíkaja Jektjéenieja   S. Rachmaninov
73 Maalaja Jektjéenieja (klein/kort smeekgebed) anoniem
74 Kak menja mladoe mladòsjenkoe   D. Sjostakovitsj
75 Tbíliso Georgisch volkslied R. Lagidze
76 Daròzjenjka Het weggetje anoniem
77 Prieiedietje wospoiem   D. Bortnjanski
78 Nje otwèrzji menjè wo wreemja stárosti   M. Berezovski
79 Gawariel-ta mnjè Russisch volkslied arr. A. Michailov
80 Tònkaja Rjabína De slanke lijsterbes anoniem
81 Ach ti, nòtsjenjka Russisch volkslied A. Svetsjaikova
82 Oetwerdie Bòzje   A. Kosolapov
83 O Tebjè rádoejetsa   J. Sjevtsov
84 Gospòdj bog predwietsjnie Oekraïens kerstlied anoniem
85 Sláwa w viesjnig Bogoe Oekraïens kerstlied anoniem
86 Chriestos, spasietelj Russisch kerstlied anoniem
87 Spie, Isoesje, spie Oekraïens wiegelied anoniem
88 Sjedrik – de Weldoener Oekraïens kerstlied M. Leontóvitsj
89 Wo Tsaarstwiejie Twojèm   D. Christov
90 Gòspodi oesliesjie molietwoe mojoe   A. Archangelski
91 Nienje Otpoesjáesjie   S. Rachmaninov
92 (…)    
93 Kalítka Russisch volkslied A. Oboegov (arr. A. Fljarkovski)
94 Liturgie van de heilige Ioan Zlato-oest Complete liturgie P. Tsjesnokov
95 Nad poljámi, da nad tsjiestimie Boven de velden arr. L. Sjochien
96 At joenosti mojejà Vanaf mijn jeugd P. Tsjesnokov
97 Chriestos razdájetsja Kerstlied anoniem
98 Tebjè pojèm Tot U bidden wij P. Tsjesnokov
99 Vjeetsjer na reejdje Avond op de rede V. Solovjov-Sedoj
100 Wot mtsjietsa tròjka oedalája daar gaat de trojka voorbij arr. O. Kolovosk
101 Ave Maria   J. Arcadelt
102 Podmoskovnije vjetsjera Moskouse avonden V. Solovjov-Sedoj (arr. E. Kioejev)
103 Kalinka Russisch volkslied anoniem
104 Swadjebnaja (bruiloftslied) Tsjoewazisch volkslied arr. M. Kovalj
105 (…)    
106 Allieloeja   M. Tajtsjevietsj
107 Prieiedietje oeblazjim Josifa (vrouwenkoor) P. Tsjesnokov
108 Sowjet prevetcinii (mannenkoor) P. Tsjesnokov
109 So swatimi oepakoj   M. Balakirev
110 Swetje Tigi Liefelijk licht V. Kalliikov
111 Na bazaarje Naar de markt J. Falik
112 Sanctus (uit het requiem) A. Mozart
113 Tsjertog Twoj Uw luisterrijke woning Ionafan
114 Da vosradoejetsja doesja twoja Ja, verheug je, ziel… M.A. Balakirev
115 Mati Bozieja Moeder Gods P. Tsjesnokov
116 Radoejtesja, pravedni-ie Verheug je, rechtvaardige D. Bortnjanski
117 Na goroesjkje Russisch volkslied O. Kolovskogo
118 Bogoróditse djévo, rádoejsa   N. Koeznjetsova
119 Chriestos woskrjèsje   N. Koeznjetsova
120 Iespolla ètie Despota   N. Koeznjetsova
121 Katoesja arr. O. Kolovski M. Blanter
122 Vskoejoe mja otrienoel jesie Waarom wijst U me af… P. Tsjesnokov
123 Tebjè njeoboriemoejoe stjènoe Tot U, de onbeklimbare muur P. Tsjesnokov
124 Vjee-nie-kie Russisch volkslied arr. F. Roebtsov
125 Tebjè pojèm Tot U bidden wij D. Bortnjanski
       
  Liturgie van de heilige Ioan Zlato-oest   P. Tsjesnokov